بر آن شدیم تا با پشتوانه ی 40 سال کار فرهنگی برای مردمان عزیز این مرز و بوم، کاری در خور فرهنگ و هنر این کشور بزرگ انجلم دهیم.

به یاری خدا و با پشتیبانی شما عزیزان، به زودی یساولی شاپ تمامی نیازهای هنرمندان این سرزمین را برآورده خواهد کرد،

پس تا رسیدن به این هدف ما را یاری نمایید.

 

قدردان همراهی تان هستیم

یساولی شاپ